• Các dịch vụ miễn phí trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện

   1. Các loại hình dịch vụ

   a. Thay đổi chủ thể HĐMBĐ;

   b. Thay đổi thông tin;

   c. Thay đổi mục đích sử dụng điện:

   d. Thay đổi định mức sử dụng điện;

   e. Gia hạn HĐMBĐ;

   f. Chấm dứt HĐMBĐ.

   2. Các loại thông tin khách hàng cung cấp.

   a. Giấy tờ tùy thân;

   b. Thông tin xác định chủ thể tại địa điểm mua điện;

   c. Thông tin xác định mục đích sử dụng điện (trường hợp cấp điện ngoài sinh hoạt);

   d. Thông tin xác định số hộ và ủy quyền của các hộ dùng chung (trường hợp thay đổi định mức sử dụng điện);

   e. Đăng ký biểu đồ phụ tải (trường hợp ngoài sinh hoạt công suất ≥ 40kW);

   3. Thời gian cung cấp dịch vụ: Không quá 03 ngày làm việc.

   4. Trình tự thực hiện: