EVN chỉ đạo các đơn vị điện lực đẩy mạnh “1 cửa liên thông”

Đây là một trong những nội dung tại văn bản số 5011/EVN-KD ngày 25/10/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng.

Triển khai cung cấp dịch vụ điện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Minh Hạnh

Các công ty điện lực cần phối hợp với UBND các tỉnh/thành phố thuộc Trung ương, các Sở/Ban/Ngành tại địa phương để xây dựng và triển khai cơ chế “1 cửa liên thông” giữa ngành Điện lực và các cơ quan quản lý nhà nước trong việc cấp điện qua lưới điện trung áp với đầu mối giao dịch một cửa là Điện lực.

Tập đoàn yêu cầu Giám đốc các công ty điện lực trực tiếp báo cáo đồng chí Bí thư/Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai cung cấp các dịch vụ điện (bao gồm cả dịch vụ cấp điện trung áp) tại Trung tâm Hành chính công hoặc Cổng thông tin dịch vụ trực tuyến của địa phương.

Các tổng công ty điện lực cần kết nối chương trình phần mềm và hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) với cơ quan quản lý nhà nước để đáp ứng cơ chế “1 cửa liên thông”, cũng như cung cấp dịch vụ điện tại Trung tâm Hành chính công/Cổng thông tin dịch vụ trực tuyến của tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo chỉ đạo của EVN, Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) là đơn vị hỗ trợ các tổng công ty điện lực trong việc kết nối chương trình phần mềm (phân hệ Quản lý cấp điện trung áp của hệ thống CMIS 2.0 và hệ thống CMIS 3.0 đang nâng cấp) với các hệ thống CNTT của các cơ quan quản lý nhà nước.


  • 27/10/2017 04:57
  • N.Hương