• 18/06/2017

Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016, thực hiện theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP.


  • 28/03/2017

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 của EVN phục vụ công bố thông tin theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.


  • 28/03/2017

Thực hiện Nghị định số 81/2005/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, ngày 13/3/2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có văn bản 1026/EVN-QLV về việc công bố tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016 và kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp...


  • 26/10/2016

Thực hiện quy định của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 (Công ty mẹ), Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016 theo đúng thông tin Cổng thông tin doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và đầu tư:...


  • 06/08/2016

EVN công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội trong năm 2015 theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 về việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.


  • 06/08/2016

Thực hiện quy định tại Điều 17 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có văn bản số 141/EVN-HĐTV ngày 20/6/2016 báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương về tình hình quản trị năm 2015 của EVN.


  • 29/07/2016

Đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội với mức tăng trưởng hơn 10%/năm, phục vụ 23,68 triệu khách hàng, tập trung đưa điện về vùng sâu, vùng xa, hải đảo, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn để phát triển hệ thống điện..., đó là một số thành tựu nổi bật của EVN trong 3 năm từ 2013 - 2015.


  • 19/07/2016

Thực hiện quy định của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố một số nội dung chính trong Báo cáo tài chính năm 2015 như sau.