Thông tin thị trường điện tuần từ 9/12-15/12/2019

Thông tin thị trường điện tuần từ 9/12-15/12/2019