Tổng giám đốc EVN làm việc với các nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, 4