Thông tin thị trường điện tuần từ 3/2-9/2/2020

Thông tin thị trường điện tuần từ 3/2-9/2/2020