Thông tin thị trường điện tuần từ 31/8 - 06/9/2020