Thông tin thị trường điện tuần từ 31/12/2018-06/01/2019