Thông tin thị trường điện tuần từ 29/10-04/11/2018