Thông tin thị trường điện tuần từ 22/06-28/06/2020