Thông tin thị trường điện (tuần từ 12/10 - 18/10/2020)