Thông tin thị trường điện từ ngày 30/10-05/11/2017