Thông tin thị trường điện (Tuần từ 9/11 - 15/11/2020)