Thông tin thị trường điện (Tuần từ 30/11 - 6/12/2020)