Thông tin thị trường điện (Tuần từ 26/10 - 1/11/2020)