Thông tin thị trường điện (Tuần từ 16/11 - 21/11/2020)