Thông tin thị trường điện (Tuần từ 14/12 - 20/12/2020)