Thanh niên EVNGENCO2 Nâng cấp hệ thống điện cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn