PTC1 đảm bảo vận hành lưới điện truyền tải trong cao điểm nắng nóng