Nhiều khó khăn, EVN sẽ đảm bảo điện như thế nào thời gian tới?