Hậu_quả_của_biến_đổi_khí_hậu

Sự nóng lên toàn cầu, ảnh hưởng đến cuộc sống của con người và các sinh vật trên toàn thế giới, "Hãy bảo vệ trái