Gần 1,9 tỷ M3 nước đã được EVN cấp trong đợt 1 đổ ải vụ Đông Xuân 2023 2024