EVN năm 2022: Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả