Cơ bản hoàn thành cấp điện trở lại sau siêu bão NORU