Chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ trên công trình đường dây 500kV mạch 3 đầu xuân mới