2 Sản phẩm của EVN được công nhận Make in Viet Nam