Infographic: Giá bán điện theo Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 4/5/2023

Ngày 4/5/2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BCT quy định về giá bán điện. Giá bán lẻ điện tăng 3% từ ngày 4/5/2023.

Cập nhật ngày 09-05-2023

EVN