Tối ưu với “cây vấn đề”

14:09 | 21/07/2023 | 3.888 lượt xem

Nếu muốn trình bày ý tưởng với người khác một cách mạch lạc hoặc tăng hiệu quả của việc ra quyết định, hãy sử dụng công cụ “cây vấn đề” (Issue Tree) của McKinsey.

Chi tiết...