Đổi mới mô hình tổ chức Đảng trong doanh nghiệp là yêu cầu cấp bách

15:59 | 10/08/2017 | 8.614 lượt xem

Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII đã đưa ra các giải pháp cơ bản về nâng cao chất lượng tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, bên cạnh các giải pháp kinh tế, việc đổi mới mô hình tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) có vai trò hết sức quan trọng.

Chi tiết...