EVNGENCO 3 chia cổ tức 10% cho cổ đông

16:44 | 23/07/2021 | 2.452 lượt xem

Đây là phương án chia cổ tức năm 2020 của Tổng công ty Phát điện 3 – CTCP (mã chứng khoán PGV) được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra trong tháng 5/2021. Trong đó, 5% bằng tiền và 5% bằng cổ phiếu.

Chi tiết...