“Sức mạnh mềm” kiến tạo thành công và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

16:53 | 20/02/2024 | 2.610 lượt xem

“Sức mạnh mềm” của doanh nghiệp (DN) là sự tổng hợp 3 yếu tố chính gồm VHDN, thương hiệu và thực hiện trách nhiệm xã hội của DN. Trong đó, VHDN vừa là yếu tố trung tâm tạo năng lực nội sinh vừa là nền tảng giá trị và định hướng chiến lược “sức mạnh mềm” của DN.

Chi tiết...