Phát động Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai

11:24 | 04/05/2022 | 5.757 lượt xem

Cuộc thi nhằm khẳng định tính đúng đắn, ý nghĩa quan trọng, sức mạnh lan tỏa của Nghị quyết số 35-NQ/TW, phản bác trực diện, vạch trần tính phản khoa học, phản cách mạng các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chính trị, đồng thời tạo nguồn, phát triển lực lượng tham gia...

Chi tiết...