EVN: Đẩy mạnh Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' gắn với phong trào thi đua yêu nước

15:00 | 11/08/2022 | 12.333 lượt xem

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và quảng bá hàng hóa Việt Nam, đã được các cấp uỷ đảng, chuyên môn, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển khai sâu rộng. Nội dung tuyên truyền, vận động luôn được lồng ghép vào các phong trào thi đua...

Chi tiết...


EVN: Đẩy mạnh Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' gắn với phong trào thi đua yêu nước

15:00 | 11/08/2022 | 12.333 lượt xem

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và quảng bá hàng hóa Việt Nam, đã được các cấp uỷ đảng, chuyên môn, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển khai sâu rộng. Nội dung tuyên truyền, vận động luôn được lồng ghép vào các phong trào thi đua...

Chi tiết...