Chuyển đổi số tại EVN: Quyết liệt trong lãnh đạo, tạo chuyển biến về chất

15:34 | 09/10/2023 | 5.656 lượt xem

Ngay sau khi ban hành, Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 11/01/2021 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc “Thực hiện chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam” đã được EVN và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện với một quyết tâm cao, nhiều giải pháp đồng bộ. Những thành công chuyển...

Chi tiết...