PTC1: Hoàn thành chương trình bồi huấn lãnh đạo các trạm biến áp năm 2016

Gần 60 học viên là cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, lãnh đạo các trạm biến áp vừa hoàn thành chương trình bồi huấn do Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) tổ chức tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Ông Nguyễn Văn Hưng - Trưởng phòng Kỹ thuật PTC1 truyền đạt nội dung bồi huấn tại lớp học

Nội dung bồi huấn tập trung vào công tác quản lý kỹ thuật trạm biến áp (TBA), khối lượng hồ sơ quản lý, hồ sơ quản lý thiết bị; công tác quản lý hệ thống đo đếm, thu thập và xử lý số liệu đo đếm; quản lý thiết bị nhất thứ, công tác nghiệm thu, thí nghiệm định kỳ, sửa chữa bảo dưỡng, công tác xử lý sự cố, phương án thi công, biện pháp an toàn...

Bên cạnh đó, các học viên cũng được bồi huấn kiến thức về văn hóa doanh nghiệp EVNNPT, Sổ tay văn hóa EVNNPT, Quy tắc ứng xử văn hóa EVNNPT gắn bó chặt chẽ với mục tiêu chiến lược đảm bảo vận hành hệ thống truyền tải điện an toàn, liên tục và ổn định, xây dựng hệ thống truyền tải điện Quốc gia đồng bộ, hiện đại, xây dựng mô hình tổ chức, quản trị chuyên nghiệp hướng đến hiệu quả cao nhất. 

Đây là lớp cuối nằm trong chương trình đào tạo cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, lãnh đạo cấp đội, trạm theo kế hoạch đào tạo năm 2016 của PTC1. Trước đó, lớp thứ nhất đã được tổ chức thành công trong tháng 8. 


  • 14/09/2016 04:03
  • Mạnh Hùng
  • 2049