Dừng hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Ngày 3/3/2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành văn bản số 114/CĐĐVN-CSPL gửi các Công đoàn trực thuộc về việc dừng hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Công đoàn Điện lực Việt Nam hướng dẫn các Công đoàn trực thuộc dừng thực hiện Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Văn bản số 630/CĐĐVN-CSPL ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Công đoàn Điện lực Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022. Khi có chính sách mới, Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ hướng dẫn để các đơn vị thực hiện.

Việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết chi hỗ trợ cho các đối tượng bị nhiễm COVID-19 trước ngày 1 tháng 3 năm 2022 theo Văn bản số 630/CĐĐVN-CSPL ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Công đoàn Điện lực Việt Nam được thực hiện chậm nhất đến ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Các công đoàn trực thuộc căn cứ văn bản này để triển khai thực hiện đảm bảo đúng các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động nắm rõ chủ trương, chính sách và đồng thuận trong triển khai các chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bi ̣ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.