Công ty Thủy điện Sơn La đào tạo về xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc

Lớp đào tạo xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc cho 45 người là lãnh đạo Công ty và trưởng các đơn vị trực thuộc vừa được tổ chức tại Mường La, Sơn La.

Trao đổi, thảo luận trực tiếp giúp các học viên thu hoạch được nhiều kiến thức bổ ích.

Bà Nguyễn Thị Nam Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn quản lý OCD là người trực tiếp truyền đạt kiến thức tại lớp học. Khóa đào tạo đã nâng cao được kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, phương pháp xây dựng bản đồ chiến lược của Công ty; xây dựng hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu và các tiêu chí đánh giá KPI (Key performance  Indicators– Chỉ tiêu đánh giá hiệu suất cốt lõi) và KRI (Key Result Indicators – Chỉ tiêu đánh giá kết quả cốt lõi) đối với Công ty, các Phòng, Phân xưởng cũng như từng cán bộ công nhân viên trong Công ty Thủy điện Sơn La.

Đây là tiền đề để Công ty triền khai xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc của Công ty trong thời gian tới; góp phần quản lý điều hành hoạt động sản xuất của Công ty được khoa học, chính xác, minh bạch đạt hiệu quả cao nhất.


  • 27/07/2016 02:08
  • Tin, ảnh: Nguyễn Đắc Cường
  • 2149