Ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN và các đơn vị thành viên EVN

Ngày 29/7/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Quyết định số 971/QĐ-EVN ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu EVN và Quyết định số 972/QĐ-EVN ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu của các đơn vị thành viên EVN

  • Hướng dẫn áp dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN và các đơn vị thành viên EVN tại đây
  • Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN và các đơn vị của EVN tại đây.

 

 


  • 05/08/2021 05:16
  • EVN
  • 7090