TP. HCM đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa

UBND TP. HCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 5/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn thành phố.

TP. HCM đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa. Nguồn ảnh: Internet

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các phần chính: tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải nhựa; tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường.

Đề án cũng chú trọng tuyên truyền về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tái chế rác thải nhựa; hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và tăng trưởng xanh; kinh nghiệm trong công tác phòng chống rác thải nhựa tại các nước trong khu vực và quốc tế; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến; nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị ứng dụng trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa.

Mục tiêu TP. HCM đề ra là nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử trách nhiệm trong việc sử dụng, quản lý rác thải nhựa, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước về quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa; đẩy mạnh hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa tại TP. HCM.

UBND TP. HCM yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh hình thức tuyên truyền thông qua tất cả các loại hình báo chí; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số nhằm góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông…


  • 13/07/2021 02:25
  • Thảo Nguyên
  • 791