21,8 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm trong 7 tháng của năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đạt 2,33% sản lượng điện thương phẩm.

PC Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến về ý thức trong sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Nguồn ảnh: Internet

Trong đó, sản lượng điện tiết kiệm tháng 7 là 3,370 triệu kWh, đạt 2,38% sản lượng điện thương phẩm.

Trong 7 tháng đầu năm 2021, Công ty Điện lực Cà Mau đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, không điều hòa tiết giảm phụ tải.

Công ty đã tăng cường tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và nhân dân; đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của công ty… nhằm tạo chuyển biến về ý thức trong sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Hoạt động tuyên truyền luôn được Công ty Điện lực Cà Mau và các đơn vị Điện lực trực thuộc xem là giải pháp hữu hiệu để vận động người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.


  • 18/08/2021 04:59
  • Thảo Nguyên
  • 1138