Xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2021-2025

Sáng 14/5, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức họp, lấy ý kiến lần thứ nhất về dự thảo Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Đề án). Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc Tập đoàn, Tổ trưởng Tổ công tác nghiên cứu, xây dựng Đề án chủ trì cuộc họp.

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN chủ trì cuộc họp 

Ông Trần Đình Nhân khẳng định, việc xây dựng Đề án là đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của EVN trong giai đoạn tới. Đề án phải thể hiện được vai trò của EVN trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thực hiện tốt các sứ mệnh mà Đảng và Nhà nước giao phó. Đồng thời, phải định hình rõ, sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp, đơn vị của EVN sao cho hoạt động hiệu quả, phát triển trong giai đoạn tới.

Trên cơ sở báo cáo dự thảo Đề án được Ban Tổ chức Nhân sự EVN trình bày tại cuộc họp, Tổng giám đốc EVN yêu cầu lãnh đạo các Ban chuyên môn tiếp tục đóng góp ý kiến để hoàn thiện Đề án, trình HĐTV Tập đoàn trước ngày 25/6/2020.

Những năm qua, thực hiện Quyết định 852/QĐ-TTg, ngày 14/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017-2020, Tập đoàn đã triển khai các nhiệm vụ về đẩy mạnh về tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp. Hiện nay, EVN đã hiệu chỉnh và trình Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xem xét để trình Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển EVN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

EVN cũng đang xây dựng Đề án nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; dự kiến EVN sẽ phê duyệt vào cuối năm 2020 để triển khai từ năm 2021. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực: Hoàn thiện thể chế quản lý; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, điều hành; nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, kế toán; đảm bảo tài chính của EVN lành mạnh; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực; tiếp tục đẩy mạnh triển khai, ứng dụng các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động trong toàn Tập đoàn.


  • 14/05/2020 03:04
  • Nghi Viên
  • 12946