Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ban kiểm soát, kiểm soát viên

Ngày 8/6, tại Đà Nẵng, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) tổ chức Hội nghị Công tác Kiểm soát viên tại các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc. Ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban và bà Đặng Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết: Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và mới đây tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 6/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận vai trò của Ủy ban trong tiếp nhận, thực hiện quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty theo quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu khai mạc hội nghị

Theo đó, thời gian qua, vốn chủ sở hữu và tài sản của nhiều doanh nghiệp tiếp tục được bảo toàn, hiệu quả sản xuất kinh doanh được duy trì, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động. Các doanh nghiệp tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng của đất nước, góp phần bảo đảm các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. Điều này đã tạo tiền đề và động lực quan trọng cho phát triển các ngành, lĩnh vực và nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, thực hiện an sinh xã hội và quốc phòng an ninh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh, đạt được kết quả đó, có phần đóng góp của các ban kiểm soát trong công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp, trung thực của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, tổng giám đốc doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh, báo cáo tài chính, lao động tiền lương của doanh nghiệp theo quy định.

Ông Nguyễn Xuân Nam - Phó Tổng giám đốc EVN (hàng đầu, áo trắng) tham dự hội nghị

Theo báo cáo của Ủy ban, năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, tổ chức, bộ máy ban kiểm soát của các doanh nghiệp trực thuộc tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn; đội ngũ kiểm soát viên tiếp tục được quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; hoạt động của các ban kiểm soát ngày càng nề nếp, hiệu quả.

Tham luận tại hội nghị, bà Đỗ Thị Loát - Trưởng ban Kiểm soát EVN cho biết, thời gian qua, Ban Kiểm soát và kiểm soát viên tại EVN đã nỗ lực hoàn thành các nghĩa vụ, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp và kế hoạch của Ủy ban. Ban Kiểm soát EVN cũng đã thực hiện công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ và công tác phối hợp với các vụ của Ủy ban và doanh nghiệp để phát huy hết các nguồn lực, nhân lực, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Kiểm soát, kiểm soát viên tại EVN.

Bà Đỗ Thị Loát - Trưởng Ban Kiểm soát EVN tham luận tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng đã chia sẻ những vấn đề còn tồn tại trong thực tiễn hoạt động của ban kiểm soát, kiểm soát viên và đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh: để tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác của Ủy ban cũng như của doanh nghiệp, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban kiểm soát/kiểm soát viên tại doanh nghiệp trong thời gian tới, các ban kiểm soát cần khẩn trương rà soát các nhiệm vụ được giao theo chương trình công tác, xây dựng kế hoạch, phân công thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, tập trung thực hiện đầy đủ, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo quy định; giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của doanh nghiệp đã được Ủy ban phê duyệt; tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến, giám sát việc thực hiện đối với các chương trình, dự án lớn của Ủy ban và doanh nghiệp. Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc qua quá trình kiểm soát tại doanh nghiệp, trên cơ sở đó, tham gia đóng góp ý kiến đối với Ủy ban liên quan đến việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy chế, quy trình nội bộ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và kiểm soát, trong đó có dự án Luật thay thế Luật số 69/2014/QH13, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 10/2019/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan.

Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh cũng đề nghị lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để ban kiểm soát/kiểm soát viên thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật…


  • 09/06/2023 11:49
  • Phan Thảo
  • 4215