UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký ban hành kế hoạch số 8339/KH-UBND ngày 25/9/2023, triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, phấn đấu hàng năm toàn tỉnh tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh; Giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện trên địa bàn tỉnh ít nhất 3% đến năm 2025 thông qua Chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR); Phấn đấu đến năm 2030, có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu; Đến năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED; giảm tổn thất điện năng trên địa bàn toàn tỉnh xuống dưới 5,2% vào năm 2025.

Kế hoạch cũng nêu rõ phương pháp xác định, đánh giá mức tiết kiệm điện: 

- Định mức tiết kiệm điện được tính toán dựa trên đặc thù về tiềm năng tiết kiệm điện và nhu cầu sử dụng điện của tỉnh thông qua đường cơ sở tiêu dùng điện;

- Phương pháp tính mức thực hiện định mức tiết kiệm điện dựa trên tổng điện năng tiết kiệm trong năm so với tổng điện năng dự kiến cung cấp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;  

- Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Lâm Đồng và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng phương pháp xác định mục tiêu tiết kiệm điện hằng năm và giai đoạn của tỉnh, tổ chức phân bổ chi tiêu và xác định, đánh giá mức độ thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm điện cho từng huyện, thành phố trong năm kế hoạch; 

- Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu sử dụng điện năng của các cơ sở hành chính sự nghiệp, các đơn vị tiêu thụ năng lượng trọng điểm trên trang điện tử www.sudungdien.evn.com.vn.

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 9280/KH-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Chi tiết Kế hoạch số 8339 xem file đính kèm

KH8339.pdf