Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng

Thực hiện Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW, ngày 20/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912-11/6/2022), Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Công văn số 197-CV/BTGĐUK, ngày 05/5/2022 đề nghị các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền bảo đảm đúng quy định, trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị theo Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW và Đề cương.

Trong Công văn, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng đề nghị các đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để tổng hợp, báo cáo Thường trực Đảng ủy Khối và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Link gốc


  • 16/05/2022 02:04
  • Theo doanhnghieptrunguong.vn
  • 3759