Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đảng ủy EVN đã ban hành công văn số 1425-CV/ĐU ngày 23/10/2023 về việc tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thực hiện Công văn số 358-CV/BTGĐUK, ngày 18/10/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW về việc tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầuTrung tâm Thông tin Điện lực đăng tải lên trang thông tin điện tử Tập đoàn “Đề cương báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”.

Đảng ủy EVN yêu cầu cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tập đoàn chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, người lao động bằng các hình thức phù hợp. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động về các nội dung cốt lõi của Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vấn đề bức xúc (nếu có), góp phần củng cố niềm tin, ổn định tư tưởng của người lao động đối với Đảng, Nhà nước, với Tập đoàn và đơn vị.

Đồng thời, chỉ đạo biên tập, đưa nội dung tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 8 vào tài liệu sinh hoạt chi bộ, các hội nghị sinh hoạt đảng, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội tại đơn vị.

Chi tiết Đề cương Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII


  • 25/10/2023 05:54
  • PV
  • 4449