Tư duy quản lý theo Chiến lược đại dương xanh

Là hội thảo do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức ngày 19/3, tại Hà Nội, dành cho cán bộ lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn, lãnh đạo các ban chuyên môn EVN và 9 Tổng công ty trực thuộc.

Giảng viên trao đổi với các học viên tại Hội thảo

Một số mục tiêu chính của Hội thảo như cung cấp thông tin, nhận thức chung về Chiến lược Đại dương xanh cho đối tượng cán bộ quản lý cấp cao thuộc EVN; đẩy mạnh thay đổi tư duy và khuyến khích phát triển tính sáng tạo; xác định những trở ngại về chiến lược, xây dựng mục tiêu cụ thể cho đơn vị.

Hội thảo do Tập đoàn phối hợp với Công ty CP Thương mại Đầu tư và Công nghệ Hưng Việt tổ chức, gồm 4 nội dung: Tư duy quản lý Chiến lược Đại dương xanh (BOS) – Định hướng và quản lý chuyển đổi; Ứng dụng công nghệ BOS – thức tỉnh trực quan; Tư duy ngoài khuôn khổ - khai phá trực quan; Xây dựng Đại dương xanh - trình bày ý tưởng.

Đây là một trong những chương trình triển khai Đề án Quản trị nguồn nhân lực của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch thực hiện được Hội đồng thành viên EVN phê duyệt ngày 14/1/2019.


  • 19/03/2019 02:40
  • Xuân Tiến
  • 16353