Trung ương ban hành quy định mới về tổ chức Đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước

Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

Việc chuyển giao và tiếp nhận tổ chức Đảng, đảng bộ trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc phê duyệt cho thành lập; có vị trí quan trọng, hoạt động trên phạm vi cả nước hiện trực thuộc đảng ủy bộ, ngành thì chuyển về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đảng bộ, chi bộ trong các doanh nghiệp đang trực thuộc đảng ủy bộ, ngành không thuộc đối tượng trên có trụ sở chính ở địa phương nào thì chuyển về trực thuộc cấp ủy địa phương đó (trừ tổ chức Đảng trong một số doanh nghiệp công ích phục vụ trực tiếp cho chức năng quản lý nhà nước của bộ, ngành).

Tổ chức đảng trong các công ty con, đơn vị thành viên, chi nhánh, văn phòng đại diện đang trực thuộc cấp ủy địa phương thì chuyển về trực thuộc đảng bộ toàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty hoặc trực thuộc đảng bộ công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty theo quyết định của cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 3, Điều 5 và Điều 6 của Quy định 60-QĐ/TW.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

Quydinh60TW2022.pdf