Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tổ chức đào tạo nhận thức về chuyển đổi số

Vừa qua, khoảng 1.200 CBNV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tham gia chương trình đào tạo nhận thức về chuyển đổi số do Tổng công ty tổ chức.

Giảng viên trình bày về vai trò của từng cá nhân trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số của EVNNPT

Đây là một trong những nhiệm vụ thực hiện kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 vừa được Hội đồng thành viên Tổng công ty thông qua.

Tham gia và chỉ đạo khóa học có ông Nguyễn Tuấn Tùng – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty, ông Phạm Lê Phú – Tổng Giám đốc Tổng công ty. Khóa học cũng được kết nối tới 50 điểm cầu truyền hình. 

Một số nội dung chính trong chương trình như: thông tin chung về chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số trong nước và thế giới; phân biệt rõ giữa số hóa và chuyển đổi số; kinh nghiệm thực tiễn về công tác chuyển đổi số tại các doanh nghiệp trong nước,...

Ông Nguyễn Tuấn Tùng – Chủ tịch HĐTV EVNNPT cho biết: Chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, là nền tảng tất yếu cho việc ứng dụng các thành tựu của CMCN4.0 trong các lĩnh vực hoạt động của EVNNPT; phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ. Đây là nhiệm vụ cấp bách cần được ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động, công tác của EVNNPT trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng cũng chỉ đạo các đơn vị thành viên căn cứ vào kế hoạch chuyển đổi số của EVN, EVNNPT, để lập kế hoạch chi tiết của đơn vị mình, với mục tiêu xây dựng EVNNPT trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, trong đó chuyển đổi số cơ bản hoàn thành năm 2022.

 


  • 08/04/2021 10:00
  • Đinh Liên
  • 3279