Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020-2025 triển khai nhiệm vụ

Ngày 7/11, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Tổ biên tập giúp việc đã thông qua Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động của Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện; thông qua Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ thành viên Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện. 

Đặc biệt, các thành viên trong Tổ đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo sơ bộ Đề cương Báo cáo chính trị Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN yêu cầu Tổ biên tập giúp việc hoàn thành Đề cương dự thảo Báo cáo chính trị trong tháng 11, hoàn thành Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 trong tháng 12. Trong đó, nội dung của Dự thảo Báo cáo chính trị cần bám sát chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW, đảm bảo trình tự, tổ chức thực hiện, kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, giải pháp khắc phục và phương hướng, mục tiêu. 

Cùng với đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN đề nghị các thành viên Tổ giúp việc tiếp tục phát huy tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, bám sát yêu cầu tiến độ, hoàn thành các nhiệm vụ được phân công đảm bảo nội dung, thời gian, yêu cầu và chất lượng, hiệu quả.