Thực hiện quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng và việc sử dụng cờ Đảng

Đảng ủy EVN vừa ban hành công văn số 1272-CV/ĐU ngày 27/7/2023 về việc thực hiện quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng và việc sử dụng cờ Đảng.

Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam, BCH Đoàn Thanh niên Tập đoàn căn cứ vào tài liệu đã được đăng tải tại website Tập đoàn, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền và hướng dẫn triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc Quy định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương và nội dung Công văn số 1624-CV/ĐUK của Đảng ủy Khối DNTW; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy đảng mà trực tiếp là người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn, đoàn thể sử dụng cờ Đảng và hình ảnh cờ Đảng ở đơn vị, tổ chức mình; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi sử dụng, đăng tải, chia sẻ hình ảnh xuyên tạc, bóp méo, xúc phạm cờ Đảng.

Chỉ đạo rà soát và có kế hoạch lắp đặt cột cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị; tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các khu lưu niệm, nhà lưu niệm các Lãnh tụ của Đảng, các di tích lịch sử văn hóa cách mạng, tại nghĩa trang liệt sỹ, công trình tưởng niệm liệt sỹ bảo đảm đúng quy định do đơn vị quản lý (nếu có).

Tích cực tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của Đảng, đất nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; ý nghĩa của cờ Đảng, cách thức sử dụng cờ Đảng đúng quy định trên các tạp chí, trang thông tin, bản tin nội bộ, website của Tập đoàn và đơn vị; các phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội, phương tiện cổ động trực quan; qua các hội nghị, ấn phẩm tuyên truyền, hoạt động văn hóa - văn nghệ... của Tập đoàn và đơn vị.

Chi tiết Công văn số 1272-CV/ĐU ngày 27/7/2023 của Đảng ủy EVN về việc thực hiện quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng và việc sử dụng cờ Đảng.

Chi tiết Công văn số 1624- CV/ĐUK, ngày 14/7/2023 của Đảng ủy Khối DNTW và phụ lục hình ảnh minh họa.Các Tin khác